El centre - Escola Fuster
La nostra història
1934
1965
1967
1972
1977
1979
1980
1986
1988
1993
1995
1997
1998
2015
Es creà el centre “Acadèmia Fuster” sota la direcció del Sr. José Prat i Soler, propietari i director fins l’any 1972. S’impartien aleshores classes d’Educació Elemental i Comerç. Durant aquesta etapa l’acadèmia constava de dues aules i l’actual despatx de direcció.
El 16 d’abril de 1965 s’obté, amb caràcter provisional, l’autorització del funcionament per a l’Ensenyament Primari, no oficial, a càrrec del Sr. Juan Roda i Canbanach i la Sra. Concepción Gassol i Llorach, mestres titulars.
L’1 de juliol de 1967 s’obté l’autorització definitiva per al seu funcionament legal. Durat els mesos de juliol i agost el Sr. Ortiz va realitzar una ampliació d’aules fins arribar a vuit mòduls d’EGB i dues de pàrvuls.
El Sr. Francisco Ortiz i Porras, es va fer càrrec de l’escola el 28 de febrer de 1972 (any en què el Sr. Prat l’hi va traspassar).
En virtut a la sol·licitud formulada pel Sr. Ortiz, la Direcció General d’Educació Bàsica va autoritzar la Primera subvenció parcial d’EGB a les 8 unitats escolars, l’1 de gener de 1977.
El gener de 1979 es crea la primera revista escolar de caràcter mensual “Cinco sentidos”.
Durant el curs 1980-81 els equips de bàsquet passen a formar part de la Federació Catalana i es va crear una escola de bàsquet orientada als més petits.
L’any 1986 es caracteritza per la celebració, per primera vegada, de la setmana de bàsquet, amb la participació de nombrosos equips de Barcelona i rodalies.
El 1988 es celebren les primeres convivències escolars a la casa de colònies “Font d’Alba”. Es creà la revista “L’orella indiscreta” que passarà a anomenar-se “Som-hi” en el número 6è.
El 1993 es celebren els Primers Jocs Florals i es crea una edició especial de la nostra revista on es recullen els poemes guardonats.
El 4 d’abril de 1995 surt al butlletí Oficial de Catalunya l’aprovació de l’ESO i s’enceten les obres per a la reforma de Secundària. Es va construir l’edifici de l’ESO amb una aula de tecnologia, una d’informàtica, una de desdoblament i quatre classes per a l’ESO.
El 1998 s’implanta l’uniform reglamentari com a vestimenta comuna per als alumnes de Primària i ESO.
El febrer de 1997 es commemora el 25è aniversari de la titularitat del Sr. Francisco Ortiz amb activitats i exposicions. El col·legi continua reformant-se per adequar els espais a les noves necessitats, demostrant així l’esforç i l’interès del Titular i la Direcció per millorar l’ensenyament i les instal·lacions de l’escola.
Actualment s’ha de destacar l’adequació de les aules a les noves tecnologies amb la instal·lació de Wi-Fi a tota l’escola, i de pissarres digitals a totes les aules de les diferents etapes i Sala de reunions.

1934
1965
1967
1972
1977
1979
1980
1986
1988
1993
1995
1997
1998
2015
Misió

El Centre Col·legi fuster és un centre privat concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La missió del Col·legi Fuster és donar un servei educatiu de qualitat i aconseguir el grau de desenvolupament humà individual i social suficient, que permeti als nostres alumnes integrar-se a la societat en igualtat de condicions, tant en l’àmbit acadèmic com laboral.

És una escola catalana que fomenta i respecta les nostres tradicions, cultura i llengua, innovadora, amb participació en projectes i incorporació de noves tecnologies.

Visió

A l’Escola Fuster volem donar resposta a la realitat de Santa Coloma de Gramenet. El centre es defineix com una entitat catalana, cristiana i plural, on es potencien els valors i hàbits com a eix primordial de formació integral de la persona; s’atén la diversitat d’alumnat donant-los eines per a enfrontar el futur amb seguretat i oferint-los una pedagogia individualitzada; es treballa des de bon començament amb les noves tecnologies, amb pissarres tàctils a les aules a fi que estiguin preparats per assolir de forma òptima els nous reptes.

Proposem ser una escola de referència, catalana, innovadora i valorada en el nostre entorn pel servei a la persona i a la societat en un ambient càlid i acollidor, i perquè, des d’un projecte cristià, volem donar resposta als reptes de la realitat canviant.

Valors

Educar en valors és el primer eix transversal de la comunitat educativa Col·legi Fuster

Oferim els valors de l’humanisme com a base de l’educació, amb la voluntat que qualli en els nostres alumnes com a model de vida responsable i adulta.

El conjunt dels nostres objectius és treballar els següents valors: la senzillesa i la proximitat en las relacions personals, la tolerància, l’empatia, el sentit de la responsabilitat, a creativitat, la innovació i l’esperit crític, la cultura de l’esforç i del treball ben fet, l’admiració, el respecte i el compromís amb la natura i amb la vida, la justícia i la solidaritat amb els més necessitats, compromís amb la llengua i cultura catalanes, l’esperit crític, la fraternitat i l’alegria i la promoció de la pau.

Prioritats, plantejaments i objectius educatius
Escola catalana
El català és la llengua d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, el castellà com a segona llengua s’inicia a Cicle Inicial, així mateix la llengua anglesa s’inicia a parvulari.
Escola confessional
El centre Col·legi Fuster es constitueix per donar una formació integral, harmònica, coherent, individualitzada i cristiana, procurant que els alumnes se sentin reconeguts i valorats. Optem per una visió cristiana de l’home, de la vida i de l’educació, basada en els principis evangèlics.
Escola plurilingüe
El nostre propòsit és, quan els recursos humans ho permetin, afavorir el treball transversal mitjançant la llengua anglesa dins altres àrees curriculars no lingüístiques com és el cas de l’Educació Visual i Plàstica i Educació Física a Primària.
Educació transversal
L’escola vetlla per a l’assoliment d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i en l’autonomia de l’aprenentatge.
Escola plural i demòcrata
Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica donant una formació ètica, moral i cívica basada en els Drets Humans.
Ensenyament personalitzat
És un objectiu bàsic de la nostra escola potenciar unes majors expectatives acadèmiques aspirant a un ensenyament de qualitat i personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social.
Escola oberta a la participació
La nostra escola valora com a fonamental la participació de l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats, i que fomenta el treball individual i en equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i activitats diverses del centre, segons la legislació vigent.
Escola per a la coeducació i no sexista.
El nostre centre es regeix pel principi d’igualtat i rebutja de forma clara i taxativa qualsevol intent de discriminació per qualsevol raó que pugui motivar-la (sexe, ètnia, cultura, religió, etc, …).
Escola per la pau, socialització i solidaritat
Fomentar actituds de respecte, comprensió i col·laboració entre els alumnes per tal que es creï un ambient de tolerància i solidaritat, tot rebutjant qualsevol tipus de discriminació per raó d’edat, raça, religió, sexe o altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.
Ús de les tecnologies i competència digital
Una escola de qualitat és aquella que fa una aposta seriosa per la innovació i que està oberta a noves aportacions i a canvis que redundin en una millora de l’ensenyament. És un objectiu ineludible treballar per un model d’escola cada cop més innovador que incorpori les TIC com a recurs valuosíssim a l’hora d’ajudar els infants a ser competents en tots els àmbits.
Escola Plurilingüe
Llengua catalana

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les àrees a excepció de la llengua castellana, la llengua anglesa i l’alemany a secundària.

El nostre projecte lingüístic en relació a la llengua catalana es basa em el següent:

 • El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
 • El centre planificarà i garantirà el coneixement de la llengua i la cultura catalana per a tota la comunitat educativa.El centre promourà la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin l’ús de la llengua catalana i la integració a la cultura catalana.
 • El centre vetllarà per la formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes.
 • En acabar l’ensenyament primari l’alumnat ha de poder comprendre i expressar en llengües estrangeres missatges senzills dins d’un context.
 • El Projecte lingüístic de centre haurà de regular que l’ús de la llengua en els diferents àmbits potenciï la no-discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició.
 • En acabar l’ensenyament secundari l’alumnat ha de dominar: el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge; el castellà i ha de conèixer una o dues llengües estrangeres, per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural

Els alumnes han de conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que la puguin utilitzar en igualtat de condicions que el català i adequadament com a font d’informació i vehicle d’expressió. El castellà serà la segona llengua de l’escola.

S’introduirà a nivell oral a partir de primer de primària; a finals de segon de primària hauran de començar a llegir-la i a escriure-la a nivell introductori i serà a partir de tercer quan s’iniciarà de manera més sistemàtica el treball de lectura i escriptura.

El procés d’aprenentatge de la llengua castellana es desenvoluparà des de la comprensió i l’expressió oral fins a la comprensió i expressió escrita.

A l’àrea de llengua castellana i literatura s’utilitzarà la llengua castellana en totes les activitats tant orals com escrites. Les exposicions del professor/a, el material didàctic que s’utilitzi, els llibres de text, les proves, etc… seran en llengua castellana.

Llengua castellana
Llengua castellana

Els alumnes han de conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que la puguin utilitzar en igualtat de condicions que el català i adequadament com a font d’informació i vehicle d’expressió. El castellà serà la segona llengua de l’escola.

S’introduirà a nivell oral a partir de primer de primària; a finals de segon de primària hauran de començar a llegir-la i a escriure-la a nivell introductori i serà a partir de tercer quan s’iniciarà de manera més sistemàtica el treball de lectura i escriptura.

El procés d’aprenentatge de la llengua castellana es desenvoluparà des de la comprensió i l’expressió oral fins a la comprensió i expressió escrita.

A l’àrea de llengua castellana i literatura s’utilitzarà la llengua castellana en totes les activitats tant orals com escrites. Les exposicions del professor/a, el material didàctic que s’utilitzi, els llibres de text, les proves, etc… seran en llengua castellana.

Llengua anglesa

El col·legi Fuster, des del curs 2013-2014 i de forma progressiva, va encetar un projecte d’escola plurilingüe amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera.

Les principals actuacions que s’estan duent a terme són:

 • Iniciació de la llengua estrangera a P-3.
 • Utilització de l’anglès com a llengua vehicular a l’àrea de plàstica a tots els cursos de primària.
 • Utilització de la llengua anglesa en les sessions teòriques d’Educació física a tots els cursos de primària.
 • La realització del càlcul mental en anglès a cicle superior.
 • Segona llengua estrangera l’alemany, a 3r i 4t d’ESO.
 • Desdoblaments de llengua anglesa a l’ESO.

El coneixement d’altres llengües comporta l’obertura a diferents cultures i aquest fet, alhora, afavoreix una justa valoració de la cultura i llengua pròpies.

D’altra banda, ajuda a desenvolupar la dimensió europea de la nostra societat en l’ensenyament, especialment a través de l’aprenentatge i la difusió de les llengües dels altres estats membres de la Unió Europea. És per aquesta raó que vam introduir com a segona llengua estrangera l’alemany a 3r i 4t d’ESO.

Llengua alemanya
Llengua alemanya

El coneixement d’altres llengües comporta l’obertura a diferents cultures i aquest fet, alhora, afavoreix una justa valoració de la cultura i llengua pròpies.

D’altra banda, ajuda a desenvolupar la dimensió europea de la nostra societat en l’ensenyament, especialment a través de l’aprenentatge i la difusió de les llengües dels altres estats membres de la Unió Europea. És per aquesta raó que vam introduir com a segona llengua estrangera l’alemany a 3r i 4t d’ESO.

Serveis
Departament
psicopedagògic
Acollida
matinal
Servei de
menjador
Departament
psicopedagògic

L’escola compta amb un Departament Psicopedagògic que es complementa amb l’equip docent en la seva tasca d’atendre a la diversitat i en el seguiment tutorial respecte al procés de desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes. Aquest es coordina amb els diferents professionals que estan en contacte amb el nen/a per tal de fer un traspàs d’informació més efectiu i que permeti una millor actuació en cada cas.

OBJECTIUS

 • Realitzar tasques d’observació a l’alumnat que ho necessiti.
 • Passar diferents tipus de proves psicopedagògiques i socials per tal de valorar les diferents habilitats bàsiques per a l’aprenentatge i la cohesió dels grups.
 • Atendre directament de forma individualitzada o en petit grup dins o fora de l’aula els alumnes amb NEE.
 • Col·laborar amb els tutors en la detecció i el seguiment de les dificultats del procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Col·laborar amb els tutors en l’elaboració dels PI.
 • Participar en les reunions d’avaluació, tot aportant informació sobre els alumnes que ho necessitin.
 • Facilitar pautes, adreces, recursos, informació, suport, orientacions, etc. a les famílies i a l’escola quan sigui necessari.
 • Atendre els pares que ho demanin per parlar de problemes relacionats amb els seus fills.
 • Fer un seguiment d’aquells alumnes que siguin atesos pel Departament en cursos previs.
 • Mantenir contacte i coordinacions amb els serveis especialitzats.
Acollida
matinal

La nostra escola ofereix per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius.

La monitora responsable encarregada de l’acollida matinal és la Lucy, una persona molt propera i coneguda pels nens, vetlladora i monitora del menjador.

QUINS DIES?

 • Fix cada dia de la setmana, 5 dies de dilluns a divendres durant el curs escolar, a excepció dels dies de festa escolar.
 • Esporàdic qualsevol dia de la setmana (inferior a 5 dies a la setmana).

OBJECTIUS:

 • Ajudar a les famílies a conciliar els horaris laborals amb els de l’escola.
 • Oferir als nens i nenes un espai agradable i enriquidor mentre esperen l’inici de la jornada escolar.
Servei de
menjador

El nostre projecte va més enllà de donar de dinar als alumnes. Volem que els nens/es mengin d’una manera sana, equilibrada i adaptada a les diferents característiques personals, socials i culturals. Sempre, des de la màxima seguretat alimentària i rigor higiènic.

Els nostres menús garanteixen l’equilibri nutricional necessari (aportant així variació en el tipus d’aliment i en la seva preparació) elaborats per una dietista professional i enviats periòdicament al Departament de Salut.

També comptem amb un equip de quatre monitores que posa a l’abast dels infants diverses activitats lúdiques i educatives.

X